Sam dây và cáp
Sam dây và cáp

(Tiếng Việt) CÁP QUANG TREO KIM LOẠI VÀ PHI KIM LOẠI

(Tiếng Việt) CÁP QUANG TREO KIM LOẠI VÀ PHI KIM LOẠI

(Tiếng Việt) Sợi quang được dùng là loại đơn mode – chiếc suất bậc và là vật liệu thủy tinh chất lượng cao theo khuyến nghị ITU-T G.652.D và TCVN 8665: 2011
Tuổi thọ phải đạt ≥ 15 năm.

(Tiếng Việt) CÁP QUANG TREO KIM LOẠI VÀ PHI KIM LOẠI

(Tiếng Việt) CÁP QUANG TREO KIM LOẠI VÀ PHI KIM LOẠI

Contact us

Structure

(Tiếng Việt) Vui lòng xem File đính kèm TCKTCQ-TPKL1-LTxx và TKL1-LTxx 48FO 96FO SM G 652D OFC treo KL va PK

Vui lòng xem File đính kèm CÁP QUANG PHI KIM LOẠI 12/16/24 FO CHI TIEU KY THUAT CQ PHI KIM LOAI 12-24

Vui lòng xem File đính kèm CÁP QUANG TREO KIM LOẠI 12/16/24 FO CHI TIEU KY THUAT CQ TREO KIM LOAI 12-24

Technical specification

(Tiếng Việt) Vui lòng xem File đính kèm TCKTCQ-TPKL1-LTxx và TKL1-LTxx 48FO 96FO SM G 652D OFC treo KL va PK

Vui lòng xem File đính kèm CÁP QUANG PHI KIM LOẠI 12/16/24 FO CHI TIEU KY THUAT CQ PHI KIM LOAI 12-24

Vui lòng xem File đính kèm CÁP QUANG TREO KIM LOẠI 12/16/24 FO CHI TIEU KY THUAT CQ TREO KIM LOAI 12-24

Package